f1กระจายลำไยสด 10,000ตัน ผ่านเครือข่ายสหกรณ์f1

           นายบุญมี จันทรวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดำเนินงานในการกระจายลำไยสดภายในประเทศจำนวน 10,000 ตัน โดยผ่านเครือข่ายสหกรณ์ ตามแผนการจัดการลำไยฤดูกาลผลิตปี 2549 นั้น ขณะนี้กรมฯ ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 125 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปจัดซื้อลำไยสดก่อนส่งขายให้กับสหกรณ์ปลายทาง ทั้ง 60 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้การกระจายสินค้าลำไยภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ด้านนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแผนการบริหารจัดการลำไยฤดูกาลผลิตปี 2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของการกระจายลำไยสดภายในประเทศ ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์จังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยที่เข้าร่วมโครงการและปริมาณผลผลิตลำไยทั้งหมดส่งให้ส่วนกลางแล้วโดยล่าสุดมีสหกรณ์ผู้ปลูกลำไยเข้าร่วมโครงการกว่า 100 แห่ง

          อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและลดปัญหาการค้างชำระเงินค่าลำไยสดจากจังหวัดปลายทางเหมือนเช่นการดำเนินงานในปี 2548 ที่ผ่านมา กรมฯได้ปรับเปลี่ยนแผนงานโดยใช้เครือข่ายสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดปลายทางทั้งหมด 60 จังหวัด จากเดิมที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เข้ามามีส่วนร่วมด้วย.