f    เตือนเกษตรกรนอกโครงการซื้อกล้ายางจากแหล่งน่าเชื่อถือ f

        นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ถึงแม้การลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพกล้ายางพารา ณ จุดกระจายพันธุ์ยางในจังหวัดกำแพงเพชร จะไม่พบปัญหากล้ายางไม่ได้คุณภาพตามที่เกษตรกรร้องเรียน แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและหลายพื้นที่มีฝนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะต่อการปลูกยางพารา จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดกระจายพันธุ์ยางทุกแห่งนอกจากจะต้องเข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพกล้ายางทั้ง 4 ขั้นตอนได้แก่ ต้นกล้ายาง การคัดกิ่งตายาง ต้นตอยางและยางชำถุงให้ได้มาตรฐาน เพื่อควบคุมกล้ายางที่จะส่งมอบให้กับเกษตรกรแล้ว ยังต้องเร่งอบรมความรู้เรื่องกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะขั้นตอนการดูแลในช่วงแรกที่นำต้นยางไปปลูกให้เกษตรกรทราบ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย

       ในปีนี้ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ กอปรกับทางภาคเอกชนสามารถส่งมอบกล้ายางได้เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมั่นใจว่าปัญหาต้นยางที่ส่งมอบตายน่าจะมีสัดส่วนลดลง แต่เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝนตกทิ้งที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดกระจายพันธุ์ยางทุกจุดเร่งส่งมอบกล้ายางให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

       อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวนายอดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำยางดิบและยางแผ่นรมควันที่ปรับตัว สูงถึง กก.ละเกือบ 100 บาท ทำให้ความต้องการกล้ายางพาราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ล่าสุดได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่มีผู้ผลิตกล้ายางนอกโครงการนำกล้ายางที่ผลิตโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไปเสนอขายกับทางจังหวัด และเกษตรกรนอกโครงการโดยตรง ดังนั้นจึงฝากให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังเรื่องการรับ ซื้อกล้ายางที่จะนำไปปลูก โดยควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น.