ประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ

                              เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2551  นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   และ  นางสาวสวรส   แดงท่าขาม    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร         
      ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้าน   ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอ  เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่ม  ตลอดจนกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี 2552