บรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2552

          

                          เมื่อเร็วๆ นี้    สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ  สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ  จำกัด  
        
  ร่วมกันจัดการอบรมให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ปี 2552  ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
           จำกัด หมู่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี  นายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  กล่าวเปิดการอบรม
           ดังกล่าว