โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

                            เมื่อวันที่  8 กรกฏาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  คณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจันทบุรี  วางผังแผนที่ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรับน้ำ จากระบบชลประทาน  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับโครงการ บูรณาการของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์