โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

                            เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2553  นายจักรี  สุจริตธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ  เข้าสำรวจพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน  ณ  หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  และมอบหมายแนวนโยบายในการดำเนินโครงการตามแผนบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์