ิ                                                          อบรมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

                              เมื่อเร็วนี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี  และ  กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลชากไทย  ได้จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  เรื่อง  การผลิตเชื้อไทรโคเดอร์ม่า  แก่เกษตรกรผู้สนใจ  ณ  ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี