ประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550 (ตำบลตะเคียนทอง)
                       สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  จังหวัดจันทบุรี  และ
       องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง  จัดประชุมสัมมนา  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตร-
       ฐาน  ปี 2550 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
       จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช  (GAP)
       ให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจสวนแล้ว