ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก

                   เมื่อวันที่  20-21 มกราคม  2553  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ    ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก    ตามโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    ตามแผนยุทธศาสต์การพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ   2553  เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่คุณภาพดีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดย  นายธนัท  จันทเกตุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และนายชูศักดิ์  แพกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว