ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาด

                   เมื่อวันที่  11-13 มกราคม 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการลดผลผลิตเงาะ ให้สมดุลกับตลาด    ตามโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    ตามแผน ยุทธศาสต์การพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ  2553  เพื่อลดปริมาณผลผลิตเงาะที่ล้นตลาดอันเป็นสาเหตุให้ราคาผลผลิตตกต่ำ    และส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ (กล้วยไข่)  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดยนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ นายชูศักดิ์  แพกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว