ประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตร

                                    เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร  เพื่อชี้แจง แลกเปลียนความรู้ และหารืองานร่วมกัน  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 

                                    ทั้งนี้  อาสาสมัคร  เป็นงานที่มีความสำคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  องค์การสหประชาชาติ  กำหนดให้ปี พ.ศ.2544  (ค.ศ.2001) เป็นปีอาสาสมัครสากล  คณะรัฐมนตรี   มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2543  กำหนดให้วันที่  21  ตุลาคม  ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  เป็นวันอาสาสมัครไทย