Just in Time

                           เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551  นายจรัญธาดา  กรรณสูต  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย  นายไพโรจ  ลิ้มจำรูญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   นายโอฬาร  พิทักษ์     รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3    นางเริงจิตร  พรหมสถิต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้นำพาคณะผู้ร่วมสัมนาการผลิตและส่งมอบผลไม้ ้คุณภาพทันเวลา  (มังคุด)  ทัศนะศึกษาดูงานสถานที่ผลิตมังคุด  และจุดรวบรวมคัดแยก  จัดเก็บสินค้าที่  สวนคุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  หมู่ 6  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ให้การต้อนรับ

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
นายจรัญธาดา  กรรณสูต  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับข้าราชการ ลูกจ้าง
สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
 
นายไพโรจน์  ลิ้มจำรูญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับข้าราชการ ลูกจ้าง
สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
 
นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับข้าราชการ ลูกจ้าง
สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ
 

นายโอฬาร  พิทักษ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นเกียรติร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับข้าราชการ ลูกจ้าง
สนง.เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ