ประชุมสัมมนา  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี2550 (ตำบลพลวง)

                      สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
        เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550  ณ ศาลาวัดพลวง  ตำบลพลวง  กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมีเกษตรอำเภอ   และนักวิชาการส่ง-
        เสริมการเกษตรร่วมชี้แจง