ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏและเที่ยวชมงานรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน  ครั้งที่ 8

                           ายโอฬาร  พิทักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้กับสำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมี  นางปริชาติ   ศรีวิพัฒน์     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3  นางเริงจิตร  พรหมสถิต  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และทีมงานให้การต้อนรับ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ทั้งนี้ยังได้ร่วมเที่ยวชมงานรักษ์เหลืองจันทร์  วันดอกไม้บาน  ครั้งที่ 8   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี