ประชุมไกล่เกลี้ยหนี้สินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อ.ช.ก.)

                                   เมื่อวันที่  9   กรกฎาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (บางส่วน) เข้าประชุมไกล่เกลี้ยหนี้สินของเกษตรกร จำนวน  2   ราย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยมี  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของเกษตรกรผู้เป็นหนี้ เข้าร่วมด้วย