การประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก. ครั้งที่ 3/2553

                            เมื่อวันที่  5  มกราคม  2553  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนขึ้น  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้