ประชุมชี้แจงแนวทางการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2549/2550

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ  สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับซื้อผลไม้ฤดูกาล
                ผลิต ปี 2549/2550  แก่เกษตรกร  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2550  ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                วิทยาเขตจันทุบร