โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย  ผักไร้สารพิษ  ชีวิตยืนยาว

                        เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2551  นายพูลสวัสดิ์  ประณุทนรพาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การบริโภคอาหาร ปลอดภัย ผักไร้สารพิษ ชีวิตยืนยาว ณ ลานค้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเสริมสุขภาพ  ลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรและ ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  ซึ่งมีข้าราชการหลายฝ่าย  นักเรียนนักศึกษา  เกษตรกร  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง