คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร  และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

                    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550  นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นำทีมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม
       เกษตรกรสาขาต่างๆ   กลุ่มยุวเกษตรกร  และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป