โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ปีงบประมาณ 2550

                                           เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2550  นายกล้าณรงค์   พงษ์เจริญ  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าตอบแทน
                                          แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และได้ดูกิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้  ณ  หมู่ 8  ตำบลชากไทย  อำเภอ
                                          เขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี   ทั้งนี้   มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   และ
                                          สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่ 6  จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมในงานด้วย