วิสัยทัศน์และพันธกิจ

           วิสัยทัศน์           เปนองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้  อย่างยั่งยืน

            พันธกิจ             ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สมารถพึ่งพาตนเองและผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ  อีกทั้งเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน