ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลจันทเขลม

อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลจันทเขลม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสุเนส  เฉียงเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลจันทเขลม
2
นายวุฒิไกร  ดวงเดช กรรมการ
3
นายสมยศ  สุขอิ่ม กรรมการ
4
นางวรรณศิริ  สดชื่น กรรมการ
5
นายดำรงค์  บรรจง กรรมการ
6
นางหงษ์ทอง  คามาวาส กรรมการ
7
นายชาญชัย  เฉียงเหนือ กรรมการ
8
นายเอี้ยง  ชูสิทธิ์ กรรมการ
9
นายชุมพล  เวชการีย์ กรรมการ
10
นายนวลจันทร์  เลื่อมตา กรรมการ
11
นายระหัส  ธารน้ำใส กรรมการ
12
นายมนูญ  เงินถม กรรมการ
13
นายธรรมนูญ  เอี่ยมทรัพย์ กรรมการ
14
นายวิศาล  บัวลอย กรรมการ
15
นายพลกฤต  อึ๊งเจริญ กรรมการและเลขานุการ