ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคลองพลู

อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคลองพลู
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายณรงค์  ฐานธรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคลองพลู
2
นายเฉลี่ยม  วรรณภักดี กรรมการ
3
นายณัฐพล  วรรณภักดี กรรมการ
4
นายสมชาย  นาสวน กรรมการ
5
นายสิริชัย  วงษ์น้อย กรรมการ
6
นายสาคร  ควรสถาน กรรมการ
7
นายสมชาย  มิตรเพื่อนบ้าน กรรมการ
8
นายวินัย  บุญสิทธิ์ กรรมการ
9
นายมังกร  ค้ำชู กรรมการ
10
นายมณเฑียร  พัฒเสมา กรรมการ
11
นายวุฒิชัย  วรรณภักดี กรรมการ
12
นายสวัสดิ์  ขำเจริญ กรรมการ
13
นายสุวิทย์  ขำเจริญ กรรมการ
14
นายอาคม  ชมจันทร์ กรรมการ
15
นายเจริญ  ศรียวง กรรมการและเลขานุการ