ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลตะเคียนทอง

อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลตะเคียนทอง
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมัย วุฒิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลตะเคียนทอง
2
นายสุขเกษม  ขันทอง กรรมการ
3
นายภัทรพล  จิตมุ่งมโนธรรม กรรมการ
4
นายประจิตต์  พงษ์สำราญ กรรมการ
5
นายวิโรจน์  เงินนาค กรรมการ
6
นางศิระประภา  ภูแก้ว กรรมการ
7
นายเกื้อ  คามาวาส กรรมการ
8
นายขัน  วรรณภักดี กรรมการ
9
นายณรงค์  ธรรมวิริยะ กรรมการ
10
นายณิยศ  สิงหชาติ กรรมการ
11
นายมนัส  พลคิด กรรมการ
12
นายอนุชนม์  ทำสวน กรรมการ
13
นายเดช  กะวิ กรรมการ
14
นายวิชฌุ  ศิรินานุวัฒน์ กรรมการ
15
นายสุวัฒน์  ทองสุข กรรมการและเลขานุการ