ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลวง
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายลำพรวน  ลำพล ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพลวง
2
นายประมวล  สุมิตร กรรมการ
3
นายทองอยู่  ไกรวุฒิ กรรมการ
4
นายปริภัทร  หิรัญ กรรมการ
5
นายชำนิ  สิงขรบาท กรรมการ
6
นายวันชัย  อิงขนร กรรมการ
7
นายวิชา  วงษ์สารสิน กรรมการ
8
นายสันทัด คงทวี กรรมการ
9
นางพรพรรณ  บรรจง กรรมการ
10
นายอนันต์  มะกะระธัช กรรมการ
11
นายสุทิน  ศรีประสม กรรมการ
12
นายอนุชา  พุ่มโพธิ์ทอง กรรมการ
13
นายจารึก  สุขโข กรรมการ
14
นายกาหลง  สุขโข กรรมการ
15
นางสาวสวรส  แดงท่าขาม กรรมการและเลขานุการ