ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลชากไทย

อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลชากไทย
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายประวิทย์   หนูเชื้อเรียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลชากไทย
2
นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง กรรมการ
3
นายสมบูรณ์  โพธิ์เจริญ กรรมการ
4
นายเรวัต  นิยมวงศ์ กรรมการ
5
นายณรงค์พล  ตันติรัตนไพศาล กรรมการ
6
นางพิกุล  นาสวน กรรมการ
7
นายอดุลย์  ใจงาม กรรมการ
8
นายสนั่น  คีรีชล กรรมการ
9
นายพีระ  เกษศิริ กรรมการ
10
นายอภัย  แนวพระยา กรรมการ
11
นายสุทิน  ครุธทอง กรรมการ
12
นางสมปอง  รุ่งมา กรรมการ
13
นายวิฑูรย์  โพธิสกล กรรมการ
14
นายทิวา  โพธิบาย กรรมการ
15
นายสนิท มีพืชน์ กรรมการและเลขานุการ