รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
ปี 2554

      โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการกษตรเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
      โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
      โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร
      โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
      โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
      โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
              ..กิจกรรม  จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ 2 ครั้ง
              ..กิจกรรม  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาทักษะด้านการผลิตและการตลาด
      โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร
      โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ
      โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  ปี 2554
      โครงการ /กิจกรรม  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้อินทรีย์
             ..กิจกรรม  ส่งเสริมการผลิตผลไม้อินทรีย์
             ..กิจกรรม  ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย