ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 

 

                                    กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้ง “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” ขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกร  ชุมชน  และท้องถิ่น โดยจัดให้มี การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมพร้อมยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
   
                                    นายสุทธิพันธ์ พรหมสุภา ผู้ อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแล้วกว่า 300 ศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ และในปี 2553 นี้ มีแผนจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มเติมอีก 572 ศูนย์  ภายใต้โครงการจัดการ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่ 45 จังหวัด โดยอยู่ในเขตจังหวัดที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งรุนแรง 20 จังหวัด จำนวน 447 ศูนย์ และอีก 125 ศูนย์ อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งไม่มีรายงานการระบาด 25 จังหวัด ๆ ละ  5 ศูนย์ มีเป้าหมายที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังให้น้อยลงและป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในฤดูเพาะปลูกต่อไป คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่มันสำปะหลังที่ประสบปัญหาได้ไม่น้อยกว่า 53,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า  600,000 ไร่
   

 

                                    ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกแห่งจะมีระบบบริหารจัดการด้วยเกษตรกรเอง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก สาธารณสุขประจำตำบล วิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครเกษตร/เกษตรหมู่บ้าน/หมอดิน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และเกษตรตำบลที่ผ่าน การอบรม เป็นต้น โดยกรมฯ จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ ทุกสัปดาห์จะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเป้าหมายศูนย์ละ 30 คน นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรการสำรวจแมลงศัตรูพืชการผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
   
                                     ขณะเดียวกันยังได้คัดเลือกแปลงมันสำปะหลังของสมาชิกศูนย์ละ 1 แปลง เพื่อ จัดทำแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูมันสำปะหลัง โดยเกษตรกรจะสำรวจแปลงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกวันพุธ หากสำรวจพบว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะประกาศเตือนภัยให้เกษตรกรในหมู่บ้านทราบ  นอกจากนี้ แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชนี้จะเป็น แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรหรือชุมชนที่สนใจในเรื่องการจัดการเพลี้ยแป้ง รวมถึงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้ง 
   
                                     เมื่อเกษตรกรปฏิบัติการสำรวจตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวของศัตรูพืชซึ่งจะสามารถ จัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความปลอดภัยด้วย

 

 


   
                                      ต่อจากนั้น เมื่อสำนักงานเกษตรอำเภอได้รับข้อมูลที่ได้จากแปลงติดตามสถานการณ์แล้ว จะนำข้อมูลไปบันทึกลงระบบการรายงานแปลง พยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ถ้ามีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นจะประกาศ แจ้งเตือนผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เกษตรกรทราบ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต
   
                                      ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนยังมีภารกิจสำคัญ คือ ป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยจะเฝ้าระวังและตรวจสอบการ เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งไปยังแหล่งปลูกอื่น ทั้งยังได้จัดทำแปลงเรียนรู้การแช่ท่อนพันธุ์เน้นให้สมาชิก แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนการเคลื่อนย้ายและก่อนการปลูก พร้อมส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนให้บริการจัดการแช่ท่อนพันธุ์ จัดทำแปลงท่อนพันธุ์และ บริการท่อนพันธุ์ปลอดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังแก่เกษตรกรที่มีความต้องการด้วย
   
                                       นี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ใช้จัดการกับ “เพลี้ยแป้ง” ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงและส่งผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในขณะนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้.


 

สำหรับพื้นที่ในอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)  ตั้งอยู่ที่ตำบลจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี