รายชื่อสมาชิกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่ หมู่ที่  ตำบล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
1
นายภาณุ  วิทูธีรศานต์ 17/3  หมู่ 1   ตำบลพลวง
3220500114873
2
นายราชันย์  วงษ์กำปั่น 21/3  หมู่ 2  ตำบลพลวง
3220500252052
3
นายจารึก  สุขโข 3  หมู่ 3  ตำบลพลวง
3720900855205
4
นายเฉลิม  เขมร 9/1  หมู่ 4  ตำบลพลวง
3220500259022
5
นายวันชัย  อิงขนร 7  หมู่  5  ตำบลพลวง
3230100276761
6
นายสันทัด  คงทวี 12/6  หมู่ 6  ตำบลพลวง
3220600093690
7
นางพรพรรณ  บรรจง 59  หมู่ 7 ตำบลพลวง
3100603040831
8
นายอนุชา  พุ่มโพธิ์ทอง 34/2  หมุ่ 8  ตำบลพลวง
3100904291131
9
นายกาหลง  สุขโข 15  หมู่ 9  ตำบลพลวง
3220500279694
10
นายวันชัย  ปัทวงศ์ 21/1  หมู่ 10  ตำบลพลวง
3220500379931
11
นายดำเนิน  เรืองทจิต 25/6  หมู่ 1  ตำบลชากไทย
3220500231004
12
นางสาวสมคิด  ขุนราช 5/2  หมู่ 2  ตำบลชากไทย
3220500231641
13
นายกุศล  บุญไทย 44/22  หมู่ 3  ตำบลชากไทย
3310400119309
14
นายมีศักดิ์  วรรณกมล 46/11  หมู่ 4  ตำบลชากไทย
3220500248870
15
นายณัฐพนทธ์  ตันติรัตนไพศาล 44/1  หมู่ 5  ตำบลชากไทย
3220500296637
16
นายสมบูรณ์ลาภ  โอสถเจริญ 23/2  หมู่ 6  ตำบลชากไทย
3220500289631
17
นายประสมสุข  ประเสริฐผล 34/6  หมู่ 7  ตำบลชากไทย
3220500309747
18
นายกัมพล  โภคสุทธิ์ 8/2  หมู่ 8  ตำบลชากไทย
3220500235492
19
นายประจิตต์  พงษ์สำราญ 3/27  หมู่ 1  ตำบลตะเคียนทอง
3220500310737
20
นายขวัญ  ฉัตรทอง 26/1  หมู่ 2   ตำบลตะเคียนทอง
3220500317758
21
นายอุดม  เงินนาค 23/8  หมู่ 3  ตำบลตะเคียนทอง
3220500312942
22
นายวิชฌุ  ศิรินานุวัฒน์ 22/3  หมู่ 4  ตำบลตะเคียนทอง

3220100560612

23
นายลอยลม  ไชยแสง 7/3  หมู่ 5  ตำบลตะเคียนทอง
3220500324592
24
นนายชุมพล  งามล้วน 31/3  หมู่ 6  ตำบลตะเคียนทอง
3220500329161
25
นนายไพฑูล  สงวนจันทร์ 59/9  หมู่ 7  ตำบลตะเคียนทอง
3220100175221
26
นายบุญหลาย  สีหาด 3/50  หมู่ 8  ตำบลตะเคียนทอง
3220500384439
27
นายจำนง   แท่งทอง 12/13  หมู่ 9  ตำบลตะเคียนทอง
3220500377335
28
นานางปัฐยาวดี  แจงเชื้อ 31/31  หมู่ 1  ตำบลคลองพลู
3220500381111
29
นายสัมพันธ์  กุลรัตน์ 10/2  หมู่ 2  ตำบลคลองพลู
3220500383173
30
นายอดุลย์  บรรจงกิจ 21  หมู่ 3  ตำบลคลองพลู
3270300969838
31
นายพฤฒา  ผันผาย 1/2  หมู่ 4  ตำบลคลองพลู
3220500342124
32
นางกุหลาบ  เต่าเงิน 25/5  หมู่ 5  ตำบลคลองพลู
3220500335837
33
นายชานนท์  เลื่อมใส 10  หมู่ 6  ตำบลคลองพลู
3220500330703
34
นางเพ็ญศรี  โกฮวดเฮง 42  หมู่ 7  ตำบลคลองพลู
3210100325257
35
นายมณเฑียร  พัฒเสมา 29  หมู่ 8  ตำบลคลองพลู
3220500345514
36
นนายสวัสดิ์  ขำเจริญ 37/23  หมู่ 9  ตำบลคลองพลู
3200700494661
37
นายสมชาย  วิชาพานิช 81/5  หมู่ 10  ตำบลคลองพลู
3760400031327
38
นางอุไร  จรรยา 23/2  หมู่ 1  ตำบลจันทเขลม
3220500365523
39
นางอังศนา  เฉียงเหนือ 39/7  หมู่ 2  ตำบลจันทเขลม
321010061365
40
นางสาวสมนึก  คำหอม 49/2  หมู่ 3  ตำบลจันทเขลม
3220500359078
41
นางสาววิชนีย์  สุขทวี 82/11  หมู่ 4  ตำบลจันทเขลม

3220500362702

42
นายพุฒิไกร  ดวงเดช 3  หมู่ 5  ตำบลจันทเขลม

3720400030380

43
นายบุรินทร์  อ้อมกระโทก 82/3  หมู่ 6  ตำบลจันทเขลม
3220500319360
44
นนายจีระพงษ์  วงษ์นอก 43/12  หมู่ 7  ตำบลจันทเขลม
3220500312683
45
นายสมยศ  สุขอิ่ม 42/11  หมู่ 8  ตำบลจันทเขลม
3220500358314