พื้นที่ในการปกครอง

      ตำบลชากไทย

  ตำบลพลวง

  ตำบลตะเคียนทอง

  ตำบลคลองพลู

  ตำบลจันทเขลม