สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  หมู่ 10 ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  22210  โทรศัพท์  0-3930-9092   E-Mail : cht_khaokhitchakut@doae.go.th
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ    
ทำเนียบบุคลากร

<<หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน>>
ที่ตั้งและแผนที่      
พื้นที่ในการปกครอง
           
สถิติข้อมูลการปลูกพืช
           
พืชเศรษฐกิจของอำเภอ            
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
           
รายงานปริมาณผลผลิตฯ            
สถานการณ์ไม้ผล (ออกดอก)
           
ราคาผลผลิตทางการเกษตร            
ปริมาณน้ำในเขตอำเภอ
 
แผนที่แสดงข้อมูลการผลิต
     5 ไม้ผลเศรษฐกิจของอำเภอ
โทรมาตรลุ่มแม่น้ำจันทบุรี
วิสาหกิจชุมชน
การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิช
ฌกูฏ  >>>
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
      เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรอินทรรีย์
อาสาสมัครเกษตร
การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ >>> 
การผลิตพืชปลอดภัย (GAP)
โครงการในพระราชดำริ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 นางสาวธารทิพย์  ศรีบัวรอด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำเดือนธันวาคม 2554 ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   >>> 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
รายชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล
      ด้านการเกษตร
แผน/ผล การปฏิบัติงาน/โครงการ
   ส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2554

      แผนหน่วยงาน (รายปี)
      แผนบุคคล (รายปี)
      ปฏิทินการปฏิบัติงาน
          ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

      ผลการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2554
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวธารทิพย์  ศรีบัวรอด   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   >>> 
     

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นายเรืองพจน์  ธารานาถ และเจ้าาหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด  ประจำปี 2554  ณ  สวนคุณประสาน  ธรรมศร หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  >>> 

แผนการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
     สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ

    
แผนขึ้น ทพศ. รอบที่ 1/2554
    
แผนให้คำปรึกษาเกษตรกร
           ผู้เข้าร่วมโครงการ GAP

    
แผนการจัดอบรมโครงการ
           ปีงบประมาณ 2554
   
 
   
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
  ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพไมโครซ่า     ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสวนผลไม้ในระยะฝนตกชุกและหลังจากน้ำท่วมขัง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
  "ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน"  มือปราบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ประจำเดือนมิถุนายน 2554
  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  
ประจำเดือนสิงหาคม 2554
  แมลงหวี่ขาว  ศัตรูพืชกักกันใน  อียู 
 
       
เกร็ดความรู้ "มะลิ"
 

อัลฟาลฟา บิดาแห่งอาหารทั้งปวง
 
 
   
ปรัชญาการทำงานและการใช้ชีวิต